متن باز

سایفون یک پروژه منبع باز است. شما میتوانید کود منبع و اسناد را در صفحات پروژه Bitbucket و Github ما مشاهده کنید.

سرویس‌گیرنده گان سایفون از اجزای منبع باز ذیل استفاده میکنند:

ویندوز:

اندرواید: